100 DAGER OPPFØLGING

Individuelt tilpasset arbeidstrening og hverdagsintegrering

Etter gjennomført språkbad drar deltaker hjem til egen kommune. I forkant er det lagt en individuell plan for hospitering i bedrift og hverdagsintegrering som da går over 100 dager. Denne delen ivaretas av arbeids- og inkluderingsaktører i hjemkommunen etter opplæring av NordicID. For Nordmøre er det arbeids- og inkluderingsbedriftene Varde as og Trollheim as som ivaretar denne delen av løpet. I tillegg følges deltaker opp med motivasjonssamtaler på eget morsmål. Disse knyttes opp til både arbeidstrening og hverdagsintegrering.


Hospitering i bedrift 

Parallelt med at deltakerne er i språkbadet, framskaffer arbeids- og inkluderingsbedriftene en tre måneders arbeidspraksis til den enkelte deltaker. Et hovedfokus er at arbeidspraksis skal være relevant for den enkeltes medbrakte kompetanse, erfaring, bakgrunn og ønsker for framtiden. Hovedfokus er individuelt tilrettelagt språk- og arbeidstrening, hvor både deltaker og arbeidsgiver får tett oppfølging av veileder. Tverrkulturell forståelse hos begge parter er en av suksesskriteriene for vellykket hospitering. NordicID tilbyr kursing på dette feltet i et arbeidsgiverperspektiv.

Deltaker og arbeidsgiver følges opp med ukentlige samtaler med sin veileder.


"Det er viktig for deltakerne at jobb er et element i kurset, som kan bidra til at du får respekt i samfunnet."
Elev februar 2017

 


hverdagsintegrering 

Integrering lykkes best om den foregår 1 til 1! Det legges derfor en individuell plan for hverdagsintegrering, planen sees naturligvis i sammenheng med hospiteringen.

Følg linken via logoene under for mer informasjon.